Adatvédelmi nyilatkozat 2016-09-13T19:41:57+00:00

Az adatok kezelője a – www.vitalsoul.hu weboldal üzemeltetője, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-73819/2014.

A nyilvántartott adatokat az érvényes adatvédelmi törvény (2011.évi CXII. Tv.) előírásainak a figyelembevételével kezeljük. Az adatok megadása az érintett hozzájárulásával történik. A nyilvántartott adatokat harmadik fél részére nem adjuk ki, mely nem vonatkozik a törvényben előírt, esetlegesen előforduló kötelező továbbításra. A megadott e-mail cím nem nyilvános, harmadik fél részére nem hozzáférhető.

Az adatkezelés célja:

A hírlevél szolgáltatás adatbázis kezelése, tájékoztatás aktualitásokról, akciókról, az érdeklődőkkel és vásárlókkal történő kapcsolattartás. Látogatottsági és látogatói statisztikák , elemzések készítése kizárólag saját felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Grt. 6§ (5)

Értelmező definíciók (2011. CXII. Törvény 3.§)

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A kezelt adatok köre:

Tanfolyami jelentkezés: név, cím, e-mail cím, telefonszám megadása mely a tanfolyamra való jelentkezés visszaigazolásához, az esetlegesen felmerülő változtatás miatti értesítéshez, az oklevél kiállításához és postai megküldéshez szükséges.

Hírlevél: e-mail cím, keresztnév megadása, mely által igénybe vehető a hírlevél szolgáltatás.

A tanfolyami oklevelek postázása miatt (név és lakcím adatait) a Magyar Posta felé továbbítjuk.

A R.A.I. Nemzetközi Szervezet általi tanfolyamot végzett adatai átadásra kerülnek a R.A.I. felé, tekintettel arra, hogy az oklevél kiállítója a Nemzetközi Szervezet, mely által a tanuló a Szervezet tagjává válik.

Az adatkezelés időbeli korlátja: A hírlevél szolgáltatás az érintett leiratkozásával megszűnik, a tanfolyami adatokat korlátlan ideig őrizzük.

A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok egy évig tárolódnak, ezt követően már csak statisztikai adatként van megőrizve.

Amennyiben a honlap adatvédelmével  kapcsolatban kérdése van kérjük, jelezze a info@vitalsoul.hu címre.

Jogorvoslati lehetőség: Az adatkezelő ellen az érintett bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1-391-1400
Fax: 06/1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Szerzői jogvédelem: A honlapon a domain név, a logó, a honlap arculata és megjelenése, az alkalmazott megoldások kizárólagos tulajdonosa a Vital Soul. Az oldalról egészben vagy részben másolni, továbbítani, nyilvánosan közzétenni, előadni csak a szerző nevének feltüntetésével vagy annak írásos engedélyével lehetséges.

Az adatok kezelője:
Guba Lászlóné  – egyéni vállalkozó
Adószám: 76712658-1-42
Székhely: 1151. Budapest, Kemény István u. 50/B
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-73819/2014.